Er gebeurt veel in gemeenteland. Als (nieuw) raadslid staat u voor grote uitdagingen. Denk hierbij aan de herijking van het gemeentefonds, invoering van de omgevingswet, transities in het sociaal domein, (verplichte) regionalisering, verdere druk op de gemeentelijke financiën en teruglopende inkomsten.

Als raadslid heeft u te maken met deze ontwikkelingen. Daarnaast wordt u geacht de kaders te scheppen voor het College van B&W en moet u er op toezien dat beleid op de juiste manier wordt gevoerd. Meer dan ooit is het van belang om kennis te hebben van het financiële beleid en de (on)mogelijkheden binnen uw gemeente. Zaak dus om goed beslagen ten ijs te komen. Onze training helpt u daarbij.

Doelgroep

De training is speciaal ontwikkeld voor zittende en nieuwe raadsleden c.q. fracties. Ook voor griffiemedewerkers en leden van de Provinciale Staten is deze training zeer geschikt.

Doel en opzet

De training is er op gericht de financiële kennis van raadsleden te vergroten. Hoe moet men bijvoorbeeld de begroting of jaarrekening lezen en welke aspecten zijn daarbij van belang? De training focust op diverse financiële aspecten die van belang zijn voor ieder raadslid. De volgende aspecten komen aan de orde:

  • Planning en Control als sturingsinstrument
  • Bezuinigings(on)mogelijkheden
  • Het belang van risicomanagement
  • Inzicht in de gemeentebegroting en jaarstukken (BBV)
  • Inkomstenbronnen
  • Lasten
  • Dekking van het (nieuwe) beleid
  • De rol van de Raad als kaderstellend en controlerend orgaan
  • Overige actuele financiële zaken.

De training wordt in-company verzorgd. Samen met u bepalen wij de behoefte(n) en stellen zo een op uw gemeente aangepaste training samen. Daarbij maken wij gebruik van uw begroting en jaarrekening en zijn de voorbeelden die wij tijdens de training behandelen gebaseerd op uw specifieke situatie. Deze training kan desgewenst worden gecombineerd met coaching gedurende een bepaalde periode. Onze trainers en consultants kunnen de raad tevens aanvullend ondersteunen met het krijgen van grip op financiën en de planning en control.

Meer weten?

Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.