Er gebeurt veel in gemeenteland. Als (nieuw) raadslid staat u voor grote uitdagingen. Het takenpakket van gemeenten neemt nog steeds toe door de sterke beweging tot decentralisatie, taakuitbreidingen en (verplichte) samenwerkingsverbanden. Denk hierbij aan de decentralisaties in het sociaal domein, (verplichte) regionalisering, verdere druk op de gemeentelijke financiën en teruglopende inkomsten.

Als raadslid heeft u te maken met deze ontwikkelingen. Daarnaast wordt u geacht de kaders te scheppen voor het College en moet u er op toezien dat beleid op de juiste manier wordt gevoerd. Meer dan ooit is het van belang om kennis te hebben van het financiële beleid en de (on)mogelijkheden binnen uw gemeente. Zaak dus om goed beslagen ten ijs te komen. Onze training helpt u daarbij.

Doelgroep

De training is speciaal ontwikkeld voor zittende en nieuwe raadsleden c.q. fracties. Ook voor griffiemedewerkers en leden van de Provinciale Staten is deze training zeer geschikt.

Doel en opzet

De training is er op gericht de financiële kennis van raadsleden te vergroten. Hoe moet men bijvoorbeeld de begroting of jaarrekening lezen en welke aspecten zijn daarbij van belang? De training focust op diverse financiële aspecten die van belang zijn voor ieder raadslid. Zo zullen onder meer de volgende aspecten aan de orde komen:

 • Planning en Control als sturingsinstrument;
 • Bezuinigings(on)mogelijkheden;
 • Het belang van risicomanagement;
 • Inzicht in de gemeentebegroting en jaarstukken (BBV);
 • Inkomstenbronnen;
 • Lasten;
 • Dekking van het (nieuwe) beleid;
 • Alternatieve dekkingsmiddelen;
 • De rol van de Raad als kaderstellend en controlerend orgaan;
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties in het sociaal domein;
 • overige actuele financiële zaken.

De training wordt in company verzorgd. Samen met u bepalen wij de behoefte(n) en zullen zo een op uw gemeente aangepaste training samenstellen. Zo maken wij gebruik van uw begroting en jaarrekening en zullen de voorbeelden die wij tijdens de training behandelen gebaseerd zijn op uw specifieke situatie. Deze training kan desgewenst worden gecombineerd met coaching gedurende een bepaalde periode. Onze trainers en consultants kunnen de raad tevens aanvullend ondersteunen met het krijgen van grip op financiën en de planning en control.

Meer weten?

Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail info@jeconsultancy.nl.