Grondige kennis van gemeentefinanciën en BBV is onmisbaar voor financiële medewerkers bij de lokale overheid. Maar in de praktijk zien wij dat het ook voor niet-financiële beleidsmedewerkers van belang is om meer inzicht te hebben in de financiële materie. Voor deze medewerkers is het vaak lastig de ‘eigenheid’ van gemeenten te doorgronden. Zij hebben, vooral als zij ook budgethouders zijn, behoefte aan inzicht in de voorschriften op hoofdlijnen en de financiële ‘samenhang der dingen’. Deze training geeft dat inzicht en behandelt de breedte van het vakgebied gemeentefinanciën en BBV maar dan specifiek gericht op de “non-financials”.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor beleidsmedewerkers die meer inzicht willen in de financiële huishouding van de gemeente.

Opzet en inhoud

Deze eendaagse training gaat in op de specifieke kenmerken van de financiën van de gemeenten, ook wel genoemd de eigenheid van de gemeenten. Er wordt aandacht geschonken aan de administratieve eisen die aan de gemeente worden gesteld, de basisbeginselen van het BBV, het stelsel van baten en lasten en de algemene wettelijke kaders waarbinnen de gemeente opereert.

De training is opgebouwd uit vier blokken:

Blok 1: BBV Algemeen

Dit blok bestaat uit een algemene kennismaking met het BBV, de oorsprong, de rol van de commissie BBV en de overige wettelijke kaders waarbinnen een gemeente opereert.

Blok 2: De uitgaven en inkomsten van de gemeenten

Ten aanzien van de uitgaven en inkomsten wordt aandacht besteed aan de Algemene Uitkering op hoofdlijnen, het gemeentelijk belastinggebied, vergunningen/leges, sociaal domein, riolering en de rente en overhead in het kader van de onlangs vernieuwde BBV voorschriften. Ook zaken als structurele en incidentele baten en lasten, verplichte uitgaven en investeringen komen aan de orde.

Blok 3: Planning & Control cyclus

In dit onderdeel wordt ingegaan op de verschillende elementen van de planning en controlcyclus. Wat is het doel er van, hoe is de samenhang en wat betekent de cyclus voor de rol van de raad, het college en ambtelijke organisatie. Elementen zoals begroting en jaarstukken worden specifiek uitgelicht

Blok 4: Nadere uitwerking jaarstukken

De jaarstukken worden behandeld op specifieke onderdelen zoals de balans, transitorische posten, grondexploitaties, reserves en voorzieningen. Aan het einde van dit blok gaan we gezamenlijk bepalen wat dit alles met zich meebrengt voor de beleidsmedewerker/budgethouder.

De training heeft een praktische insteek. De diverse onderwerpen/ aspecten van de gemeentefinanciën en het BBV worden voortdurend verduidelijkt aan de hand van voorbeelden en praktijk cases. Na afloop van de training heeft u goed inzicht in de financiën op hoofdlijnen en daarbinnen de ‘samenhang der dingen’. U kunt de opgedane kennis over gemeentefinanciën en het BBV toepassen in de praktijk en u bent bekend met de relatie tussen het BBV en de tot uw taakgebied behorende werkzaamheden.

De training beslaat twee dagdelen. Voor in company trainingen en maatwerkopdrachten is uitbreiding mogelijk naar bijvoorbeeld vier dagdelen zodat meer verdieping mogelijk is en gerichter ingezoomd kan worden op de specifieke situatie binnen de eigen gemeente. Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.