Grondige kennis van gemeentefinanciën en BBV is onmisbaar voor financiële medewerkers bij de lokale overheid. Maar in de praktijk zien wij dat het ook voor niet-financiële beleidsmedewerkers van belang is om meer inzicht te hebben in de financiële materie. Voor deze medewerkers is het vaak lastig de ‘eigenheid’ van gemeenten te doorgronden. Zij hebben, vooral als zij ook budgethouders zijn, behoefte aan inzicht in de voorschriften op hoofdlijnen en de financiële ‘samenhang der dingen’. Deze training geeft dat inzicht en behandelt de breedte van het vakgebied gemeentefinanciën en BBV maar dan specifiek gericht op de “non-financials”.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor beleidsmedewerkers die meer inzicht willen in de financiële huishouding van de gemeente.

Opzet en inhoud

Onze eendaagse training gaat in op de specifieke kenmerken van de financiën van de gemeenten, ook wel genoemd de eigenheid van de gemeenten. Er wordt aandacht geschonken aan de administratieve eisen die aan de gemeente worden gesteld, de basisbeginselen van het BBV, het stelsel van baten en lasten en de algemene wettelijke kaders waarbinnen de gemeente opereert.

Tijdens deze training staan de volgende vragen centraal:

 • Wat is de achtergrond van de gemeentelijke financiën?
 • Waarom hebben we deze maatregelen en wat moet ik daarmee?
 • Waar moet ik aandacht voor hebben tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden?
 • Welke rol speelt het team Financiën hierbij?

Planning & control en gemeentefinanciën

Kaders & spelregels

Dit blok bestaat uit een algemene kennismaking met het BBV, de oorsprong, de rol van de commissie BBV en de overige wettelijke kaders waarbinnen een gemeente opereert. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Besluit Begroting & Verantwoording provincies en gemeenten
 • Gemeentefinanciën in het algemeen
 • Begroting & Jaarstukken

Gemeentefinanciën: lasten, baten, investeren en reserves

Ten aanzien van de uitgaven en inkomsten wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen de exploitatie (lasten en baten) en de balans (investeren, reserves, voorzieningen).

 • Algemene uitkering Gemeentefonds & lokale heffingen
 • Lasten en baten
 • Subsidies
 • Investeren en afschrijven
 • Reserves en voorzieningen

Begroten & verantwoorden

Hoe zijn de rollen, verantwoordelijkheden en afspraken in de P&C-cyclus bij uw gemeente? Dat is de vraag die tijdens dit blok centraal staat. Daarbij gaan we specifiek in op de eigen budgethoudersregeling, maar ook wat generiek wordt verwacht van een (beleids)medewerker die verantwoordelijkheid draagt voor één of meerdere budgetten. Wat zijn handige hulpmiddelen en hoe pas je deze toe. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Organisatie, rollen en verantwoordelijkheden
 • Budgetteren
 • Budgethoudersregeling,
 • Budgetbewaking & -verantwoording

Budgetverantwoordelijkheden en de P&C-cyclus

In het laatste blok staan we stil bij de taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers in deze producten. Daarbij wordt enerzijds stilgestaan bij de begroting en de bijstellingsmomenten naast dat aandacht wordt besteed aan de werkzaamheden ten aanzien van de jaarrekening en jaarafsluiting die horen bij medewerkers met budgetverantwoordelijkheid. Hoe kijk je naar je budgetten, wat doen we met restant-budgetten en wanneer neem je een verplichting op voor de nog te maken kosten zijn enkele onderwerpen die tijdens dit blok centraal staan.

De training heeft een praktische insteek. De diverse onderwerpen/ aspecten van de gemeentefinanciën en het BBV worden voortdurend verduidelijkt aan de hand van voorbeelden en praktijk cases. Na afloop van de training heeft u goed inzicht in de financiën op hoofdlijnen en daarbinnen de ‘samenhang der dingen’. U kunt de opgedane kennis over gemeentefinanciën en het BBV toepassen in de praktijk en u bent bekend met de relatie tussen het BBV en de tot uw taakgebied behorende werkzaamheden.

De training beslaat twee dagdelen. Voor in company trainingen en maatwerkopdrachten is uitbreiding mogelijk naar bijvoorbeeld vier dagdelen zodat meer verdieping mogelijk is en ingezoomd kan worden op de specifieke situatie binnen de eigen gemeente. Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.