Het leren houdt nooit op. Stilstaan is geen optie. Dat geldt zeker ook voor het vakgebied van de AO/IC. Door de steeds scherper wordende eisen van de accountant, de aanpassing van het BBV en de wens om meer ‘in control’ te zijn, wordt ook meer gevraagd van de AO/IC functionaris. In deze eendaagse training wordt hierop ingespeeld.

Deelnemers/doelgroep

Medewerkers die zijn betrokken bij de opzet en/of uitvoering van de (verbijzonderde) interne controle binnen gemeenten, provincies of gemeenschappelijke regelingen.

Doel en opzet

De accountant wenst meer en meer te leunen op de interne controle functie. Wat betekent dit voor uw organisatie en wat vraagt dit van de AO/IC medewerker? In deze training wordt onder andere ingegaan op hoe je de IC-functie belegd in de organisatie, wat de rol van de accountant is, de opzet van het beheersinstrumentarium, het opstellen van een IC-plan en hoe je met bevindingen omgaat. Het programma is een combinatie van theorie, actuele ontwikkelingen en behandeling van praktijkcases. Ook is er voldoende ruimte om uw eigen vragen in te brengen. Tijdens de training komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Rollen en taken in de organisatie, rol externe accountant. Wie is waar verantwoordelijk voor? Waar beleg je de IC functie?
 • AO - inrichting processen: welke eisen stel je aan input, throughput en output?
 • Risico-analyse en beheersmaatregelen in en om de processen.
 • Normen- en toetsingskader, met welke wet- en regelgeving krijg je te maken?
 • Getrouwheid en rechtmatigheid: verschillen en overeenkomsten.
 • De accountantscontrole en eisen daaraan (art.213 gemeentewet).
 • IC en VIC: verschillen en overeenkomsten.
 • De (V)IC cyclus, hoe richt je effectief en efficiënt de controles in, inclusief planning?
 • De checklist, het hart van het controlewerk. Hoe maak je 'm en wat neem je er in op?
 • Bevindingen tijdens de controle. Hoe ga je daarmee om?
 • Adviseren en rapporteren n.a.v. de controle. Structurele procesverbetering in plaats van brandjes blussen.

Resultaat

Na afloop zijn de deelnemers op de hoogte en zich bewust van de noodzaak van een goede AO/IC en zijn ze in staat om een Intern Controleplan op te stellen en uit (te) laten voeren binnen de eigen organisatie. Ze beschikken over de benodigde theorie en inzichten om te komen tot een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring. Deze training kan ook geheel naar uw eigen wensen en doelgroep in-company uitgevoerd worden. 

Meer weten?

Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.