Wat betekent het nieuwe BBV voor beheerders?

  • Artikel
  • 1 december 2016

Hoe financieren we de noodzakelijke vervanging van de openbare ruimte?

Vanaf 2017 veranderen de regels rondom de gemeentelijke begroting en dit heeft ook gevolgen voor de financiering van de openbare ruimte. Door de aanpassing van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV), moet de begroting transparanter worden, de raad meer mogelijkheden krijgen om kaders te stellen en te controleren en worden gemeenten beter financieel vergelijkbaar. Het betreft een serie van voorstellen, zoals een nieuwe indeling in taakvelden en een uniforme set van beleidsindicatoren. Voor de openbare ruimte is het meest van belang dat investeringen van maatschappelijk nut (zoals wegen, plantsoenen en bruggen), voortaan verplicht moeten worden geactiveerd en op de verwachte levensduur worden afgeschreven. Op deze manier betalen de mensen die op dat moment de openbare ruimte gebruiken. Het huidige BBV geeft gemeenten de vrijheid om te kiezen of dergelijke investeringen worden geactiveerd. Deze beleidsvrijheid vervalt nu.

Vervangingsinvesteringen en nieuw beleid

Investeringen voor uitbreidingen en voor vervangingen worden vanaf 2017 verplicht geactiveerd. Veel openbare ruimte is in het verleden in grondexploitaties eenmalig gefinancierd met als gevolg dat er nu, veertig of meer jaar later, geen geld is voor vervangingen. Vervangingen die, de komende jaren, steeds meer noodzakelijk zijn om de openbare ruimte in stand te houden. Door deze investeringen te activeren zit een groter deel van de begroting straks vast in kapitaallasten, maar beschikt de gemeente over een permanente financiering. Voor gemeenten die momenteel niet activeren levert deze werkwijze op korte termijn ruimte op in de begroting. Er is nog wel enige keuze: investeringen van een kleinere omvang kunnen nog steeds ten laste worden gebracht van de exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan straatmeubilair als banken en afvalbakken.

Levensduurverlengend onderhoud

Naast vervangingen is het mogelijk om de kosten van levensduurverlengend groot onderhoud te activeren. Dit kan als groot onderhoud ervoor zorgt dat een weg, beschoeiing of brug, langer mee gaat dan de beoogde levensduur en afschrijvingstermijn. Aan de beheerders om bewuste en zorgvuldige afwegingen te maken; Welke maatregel is het meest economisch om de gewenste kwaliteit in stand te houden en wat betekent dit voor de financiering (exploitatie of activeren).

Eens verder praten over de gevolgen van de invoering van de nieuwe BBV voor de beheerder? Wij doen het graag. Bel met 088 – 126 44 00 of mail naar sales@jeconsultancy.nl. Een afspraak is snel gemaakt.