Meicirculaire 2020

Afgelopen vrijdag kwam de meicirculaire 2020 uit. Deze circulaire informeert gemeenten over het gemeentefonds voor 2020 t/m 2025. Krijgen gemeenten er meer geld bij en is er met deze circulaire meer zicht op de verdeling van het compensatiepakket van 542 miljoen euro voor coronamaatregelen? In dit artikel komen de hoofdlijnen aan bod.

Met het gemeentefonds kunnen gemeenten een gedeelte van de uitvoering van hun taken betalen. Het gemeentefonds kent drie soorten uitkeringen: de algemene uitkering en de decentralisatie- en integratie-uitkeringen.

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de totale rijksuitgaven (accresrelevante uitgaven: ARU). Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap-af) hebben wijzigingen in de ARU direct invloed op de ontwikkeling van de algemene uitkering en daarmee op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normeringssystematiek, wordt het accres genoemd.

Bij de decentralisatie- en integratie-uitkering gaat het om relatief nieuwe of bijzondere taken. Voor de verdeling per gemeente zijn de maatstaven nog niet altijd bekend of gelden specifieke maatstaven.

Op de planning stond de aanpassing van het verdeelstelsel van het gemeentefonds. De wens is het verdeelstelsel te vereenvoudigen, meer op hoofdlijnen. Al eerder, 26 februari 2020, zijn we geïnformeerd dat de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds is uitgesteld met één jaar tot 2022. Er is een nadere analyse nodig. De nieuwe verdeling kunnen we verwachten bij de decembercirculaire 2020.

De meicirculaire is beknopter dan verwacht. Wel is er nog andere informatie van belang. Hieronder samengevat de hoofdlijnen uit deze meicirculaire:

 • De afrekening van het accres 2019 valt positief uit.
 • Ten opzichte van de septembercirculaire 2019 is het accres met 31,6 miljoen euro gestegen. Het accres voor 2020 en 2021 is bevroren. Dit geeft duidelijkheid voor de komende twee jaar. Het acres voor 2022 en 2023 is lager dan in de septembercirculaire 2019.
 • Naar analogie van het accres zal ook het plafond van het BTW compensatiefonds (BCF) worden bevroren voor 2020 en 2021. En wel op 112,4 miljoen euro.
 • Op 28 mei 2020 is een compensatiepakket voor corona maatregelen aangekondigd. Tot en met juni is 542 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten. Dit bedrag is niet verwerkt in de meicirculaire. Gemeenten ontvangen nog een brief en de verwerking komt in de septembercirculaire 2020.
 • Het aantal wijzigingen in decentralisatie- en integratie uitkeringen is beperkt. In de decembercirculaire waren het er nog rond de 30. Nu zijn het er 3;
  • De verlaging van het macrobudget van de integratie-uitkering Beschermd wonen vanaf 2021 vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis
  • De introductie van de integratie-uitkering Inburgering in verband met de Wet Inburgering die per 1 juli 2021 in werking treedt.
  • De decentralisatie-uitkering Perspectief op Werk voor de 35 arbeidsmarktregio’s wordt in 2020 gecontinueerd. De centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s ontvangen een tweede (en laatste) impulsfinanciering.

De afgelopen jaren heeft JE Consultancy op reguliere basis voor diverse gemeenten de financiële vertaling gemaakt van de diverse circulaires voor de organisatie. Dat doen we eventueel op basis van een abonnementsvorm. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie over de meicirculaire, of wilt u weten wat de (financiële) consequenties zijn voor uw organisatie, dan kunt u contact opnemen met een van onze accountmanagers op telefoonnummer 088-1264400 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.