Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor consultancy en detachering

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JE Consultancy B.V., hierna te noemen: “JE”. Statutair gevestigd te Hoofddorp aan de Wegalaan 49.

Definities
Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van JE Consultancy voorziet van (een)
professional(s).

JE
JE Consultancy BV en de aan JE Consultancy BV gelieerde dochterondernemingen, waaronder begrepen,
maar niet beperkt tot JE.

Professional
Degene die, al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met JE, in opdracht van JE diensten bij of
ten behoeve van opdrachtgever uitvoer.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van-, opdrachten aan en overeenkomsten
met JE en haar opdrachtgever.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming van de opdracht
1. Alle door JE verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend
gedaan en hebben, tenzij anders wordt vermeld, een maximale geldigheid van vier weken.
2. Opdrachten komen in ieder geval tot stand op het moment dat een professional van JE feitelijk een
aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 3 Looptijd en beëindiging van de opdracht
1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
2. Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
3. Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.
4. Indien en nadat in het kader van een opdracht voor bepaalde tijd een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode voortgezet. 5. Indien opdrachtgever de opdracht met de professional na de overeengekomen tijd wil verlengen, dient hij dit minimaal zes weken voor einde van de overeenkomst te bevestigen aan JE. Eventuele verlengingen zijn uitsluitend mogelijk voor minimaal twee maanden.
6. JE behoudt zich het recht voor om een professional op een opdracht te vervangen.                                                                                7. Opdrachten tussen JE en opdrachtgever kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:

• Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
• Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
• Opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan
verliest;
• Naar het oordeel van JE inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
• Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden. Indien in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, ontbonden wordt vanwege voornoemde redenen heeft JE onverkort recht op de overeengekomen vergoeding voor de resterende looptijd van de overeenkomst en ongeacht of zij kosten heeft bespaard door de ontbinding of anderszins.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht
1. JE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. JE is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door
opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft JE het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De keuze van de professional die de werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht, vindt plaats
in nauw overleg tussen JE en de opdrachtgever. JE behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds
voorgedragen professional terug te trekken of te vervangen door een andere professional.
4. Opdrachtgever heeft gedurende de eerste 5 werkdagen van de professional bij opdrachtgever het recht de opdracht ten aanzien van de desbetreffende professional met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen, indien de professional aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die nodig zijn voor de goede uitoefening van de functie en opdrachtgever JE hiervan minimaal 1 werkdag van tevoren op de hoogte heeft gesteld. Beëindiging van de opdracht met onmiddellijke ingang is echter niet mogelijk indien JE binnen 10 werkdagen voor vervanging zorg kan dragen. Het voorgaande is uitsluitend van toepassing op de professional die voor de eerste keer bij opdrachtgever werkzaam is.
5. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JE de Professional andere  werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten. Ook is het doorlenen van de professional zonder schriftelijke toestemming van JE niet toegestaan.

Artikel 5 Werktijden, vakantie, e.d.
1. De professional van JE zal zich houden aan de bij Opdrachtgever gebruikelijk zijnde werktijden.
2. De professional zal werken overeenkomstig de bij JE c.q. de bij Opdrachtgever geldende richtlijnen en
de bij zijn werkplek van toepassing zijnde huisregels.
3. Eventueel door de professional op te nemen vakantiedagen zullen mede met de opdrachtgever worden
afgestemd.

Artikel 6 Veiligheid en aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de  Arbeidsomstandighedenwet is gesteld.
2. Opdrachtgever is gehouden zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de professional in de uitoefening van zijn
werkzaamheden schade lijdt en is bekend met de verplichting ex artikel 7:658 lid 1 BW.
3. Opdrachtgever vrijwaart JE tegen eventuele aanspraken van een professional op grond van artikel 7:658
BW dan wel enige andere rechtsgrond zover de aanspraken zien op werkomstandigheden bij de
opdrachtgever.
4. Opdrachtgever vrijwaart JE tegen alle eventuele aanspraken van een professional in verband met
schade die deze lijdt doordat een aan de professional toebehorende zaak is beschadigd of teniet is
gegaan bij de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever.

Artikel 7 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is medegedeeld.

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendom
1. JE zal op verzoek van opdrachtgever, en slechts zover mogelijk, zich inspannen om te bewerkstelligen
c.q. te bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de
werkzaamheden, waaronder onder meer begrepen verslagen, rapporten, begrotingen, tekeningen,
schetsen, bestekken en andere bescheiden; modellen en computerbestanden die de professional in het
kader van de opdracht heeft vervaardigd, toekomen respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan
opdrachtgever.
2. JE behoudt zich het recht voor om alle haar ter beschikking gestelde zaken in het kader van de
opdracht onder zich te houden totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst
alsmede alle vorderingen van JE wegens niet nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever
volledig heeft voldaan.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 van deze voorwaarden behoudt JE zich de rechten en
bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door JE verstrekte stukken,
zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model-)contracten
en andere geestesproducten van JE en dat in de ruimste zin des woords, zijn uitsluitend bestemd om te
worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van
derden, zonder voorafgaande toestemming van JE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter
kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9. Overmacht
1. JE is niet gehouden tot de uitvoering van de overeenkomst en gerechtigd zich ter zake op overmacht te
beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt
verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil liggen. Onder
overmacht worden mede, maar niet uitsluitend, begrepen ziekte van de professional (-s) die de
werkzaamheden in het kader van de opdracht verricht of zou gaan verrichten en zover deze
redelijkerwijs niet te vervangen is door andere, op dat moment beschikbare, professionals van JE.
2. Ingeval van overmacht aan de zijde van JE worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht
langer duurt dan 3 (drie) maanden zijn zowel JE als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor
het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Uitgezonderd de situatie zoals in artikel 9 beschreven, garandeert JE dat zij de overeengekomen
Professional aan het begin van de overeengekomen werkzaamheden ter beschikking stelt aan
opdrachtgever. Voor het overige behelzen alle verplichtingen van JE een inspanningsverplichting en
zonder dat JE enig resultaat kan garanderen.
2. De totale aansprakelijkheid van JE, en met inachtneming van voorgaand artikel 9, wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of onrechtmatige daad is beperkt
tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de helft van het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen prijs. Indien de Overeenkomst mede een duurovereenkomst behelst met een
looptijd van meer dan 1 (één) jaar, is de aansprakelijkheid tevens beperkt tot maximaal de helft van het
totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar doch in geen geval meer dan € 50.000 (zegge:
vijftigduizend euro). Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten – en onder aftrek van de besparingen - die opdrachtgever heeft moeten
maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze aantoonbaar hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
3. Aansprakelijkheid van JE voor indirecte schade, waaronder in deze begrepen wordt - en niet uitputtend bedoeld - gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, imagoschade, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke, is uitgesloten.
4. Buiten de in artikelen 10.1 en 10.2 genoemde gevallen rust op JE geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
5. De aansprakelijkheid van JE ex artikel 10.2 ontstaat daarbij slechts indien opdrachtgever haar daarbij deugdelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn van minimaal 10 (tien) werkdagen ter
zuivering van de tekortkoming heeft gegeven en JE ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JE in staat is adequaat te reageren.
6. Aansprakelijkheid beperkende of uitsluitende voorwaarden, die in verband met de opdracht aan de JE door Professionals kunnen worden tegengeworpen, kunnen door haar aan de opdrachtgever worden
tegengeworpen.
7. Alle rechtsvorderingen jegens JE, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen binnen één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 11 Honorarium
1. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en op basis van het uurtarief, zoals vastgelegd in de  opdrachtbevestiging.
2. Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium (fixed price) overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
4. In geval van verhoging van de loonkosten van de professional als gevolg van (een wijziging van) een overheidsmaatregel en/of ander verbindend voorschrift en/of als gevolg van wijziging van sociale lasten
en/of fiscale wetgeving, en/of CAO is JE gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.
5. JE is voorts gerechtigd het honorarium aan te passen in verband met de verhoging van de beloning van de professional per 1 januari van enig kalenderjaar (al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie).
6. Een aanpassing van het honorarium wordt door JE zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever bekendgemaakt.
7. JE is verantwoordelijk voor de inhouding van afdrachten premies werknemersverzekeringen en loonheffing.

Artikel 12 Wijze van facturering
1. JE factureert op basis van de door de professional opgestelde urenstaten die opdrachtgever verbinden, tenzij sprake is van een vast honorarium.
2. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zal er gefactureerd worden op basis van door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten, die opdrachtgever verbinden. Door
ondertekening van deze urenstaten verklaart opdrachtgever dat deze juist en volledig zijn ingevuld.
3. Indien opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is de urenstaten van de professional voor akkoord te ondertekenen en niet binnen 5 werkdagen na de desbetreffende
werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – urenstaat aan JE heeft verstrekt, is JE bevoegd zelf het aantal door de professional gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de
overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.
4. JE zal op verzoek van opdrachtgever de volgende documenten verstrekken:
• Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
• Een opgave van het stamnummer OB en LB.
• Bewijsstuk over de contract verhouding tussen JE en de in te zetten specialist
• Het inschrijfnummer van de bedrijfsvereniging en een verklaring hierbij dat hij zich houdt aan
alle wettelijke geregelde afdracht verplichtingen met betrekking tot:
o afdracht omzetbelasting
o afdracht loonheffing
o afdracht premies werknemersverzekeringen

Artikel 13 Betalingen
1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op enig recht op verrekening, opschorting of anderszins inhouding, te zijn bijgeschreven op
rekeningnummer NL37INGB 0672367173. Betalingen aan en/of het verstrekken van (een) voorschot(ten) aan een professional zijn niet toegestaan en zullen geenszins tot vermindering van de vordering van JE leiden.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat JE tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In
zodanig geval is opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
3. Indien JE overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever gehouden JE alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen
aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die JE binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend.
Alsdan heeft JE de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 20% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.
4. Klachten omtrent een factuur moeten binnen 8 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij JE zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de klacht rust op
de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
5. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikel 13.1 aangegeven termijn, dan is opdrachtgever direct in verzuim en gehouden tot voldoening van de wettelijke handelsrente ex artikel
6:119a BW over het gefactureerde bedrag alsook de bijkomende kosten waaronder de (buitengerechtelijke) incassokosten.

Artikel 14 Overname personeel
1. Partijen zullen zich onthouden van het doen van aanbiedingen aan en/of in dienst nemen van elkaars medewerkers, die met de uitvoering van de opdracht zijn belast, anders dan na voorafgaand overleg en
met wederzijdse toestemming per geval, zulks op straffe van een dadelijk door getroffen partij opeisbare boete ad € 70.000 per medewerker.
2. Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht geen der personen die vanuit JE betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding  onderhandelen met JE, zulks op straffe van een direct opeisbare boete door opdrachtgever aan JE te betalen ad € 70.000 per medewerker.

Artikel 15 Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt in alle onderdelen beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlands recht; alle geschillen die zich in verband met deze overeenkomst mochten voordoen, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden
Elke wijziging van deze voorwaarden is slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.