Kennis van gemeentefinanciën en BBV is onmisbaar voor financiële medewerkers bij de lokale overheid. Met name voor nieuwkomers in de financiële functie bij gemeenten (zowel junior als senior) is het vaak lastig de ‘eigenheid’ van gemeenten te doorgronden. Maar ook voor ‘non-financials’ of financieel medewerkers die meer inzicht in de voorschriften en de financiële ‘samenhang der dingen’ willen weten, is deze training geschikt. Deze training geeft dat inzicht en behandelt de breedte van het vakgebied gemeentefinanciën en BBV.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor nieuwkomers in de financiële functie en (financieel) medewerkers die meer inzicht willen in de breedte van het vakgebied.

Opzet en inhoud

Deze eendaagse training gaat in op de specifieke kenmerken van de financiën van de gemeenten, ook wel genoemd de eigenheid van de gemeenten. Er wordt aandacht geschonken aan de administratieve eisen die aan de gemeente worden gesteld, de basisbeginselen van het BBV, het stelsel van baten en lasten en de algemene wettelijke kaders waarbinnen de gemeente opereert.

De training is opgebouwd uit vier blokken:

Blok 1: BBV Algemeen

Dit blok bestaat uit een algemene kennismaking met het BBV, de oorsprong, de rol van de commissie BBV en de overige wettelijke kaders waarbinnen een gemeente opereert.

Blok 2: Balans, Exploitatie, Planning & Control cyclus

In dit onderdeel wordt ingegaan op de verschillende elementen van de balans waarbij ook kort wordt ingegaan op de verantwoording van de grondexploitaties op de balans, de waardering en de afschrijving. Daarbij wordt ook gekeken naar de boekhoudkundige verwerking die uiteindelijk leiden tot de balansmutaties.

Blok 3: Enkele hoofdprocessen in relatie tot het BBV

Hierin komt aan de orde de renteomslag, de (extracomptabele ) kostentoerekening, vergunningen/leges, belastingen, sociaal domein, riolering en algemene uitkering.

Blok 4: De administratie en het BBV

De administratie wordt bezien vanuit het BBV perspectief. Onderdelen zijn de activa-administratie, salarisadministratie en verdeelsystematiek, reserves en voorzieningen, IV3 uitvoeringsinformatie, transitorische rente en SISA.

De training heeft een praktische insteek. De diverse onderwerpen/ aspecten van de gemeentefinanciën en het BBV worden voortdurend verduidelijkt aan de hand van voorbeelden en praktijk cases. Na afloop van de training heeft u goed inzicht in de breedte van het vakgebied en daarbinnen de ‘samenhang der dingen’. U kunt de opgedane kennis over gemeentefinanciën en het BBV toepassen in de praktijk en u bent bekend met de relatie tussen het BBV en de tot uw taakgebied behorende werkzaamheden.

De training beslaat 2 dagdelen. Voor in company trainingen en maatwerkopdrachten is uitbreiding mogelijk naar bijvoorbeeld 4 dagdelen zodat meer verdieping mogelijk is en gerichter ingezoomd kan worden op de specifieke situatie binnen de eigen gemeente. Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 - 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.